Vzduchotechnika Obytného domu 50 b.j., Michalovce

Vzduchotechnika Obytného domu 50 b.j., Michalovce